Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow RODO
RODO

 Sąd Rejonowy w Starachowicach w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, informuje że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Starachowicach ul. Staszica 12, 27-200 Starachowice.
 2. Dane kontaktowe: tel:  41 246-13-12

 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to Agata Janiszewska Skowron , e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

 

 1. Cel przetwarzania danych przez Sąd Rejonowy w Starachowicach, podstawy prawne i okres przechowywania danych :

 

Cel:

Podstawy prawne:

Okres przechowywania danych:

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

•   Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.  
(Dz.U.2018 poz. 23 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018 poz.155 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, (Dz.U.2017 poz.1904 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. -Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2018 poz. 475 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, (Dz.U.2017 poz.1904 ze zm.);

 

Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat licząc od daty zakończenia sprawy, w zależności od kategorii sprawy, która jest ustalana na podstawie przepisów:

•   Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.);

•   Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985.8.55);

Wykonywanie zadań

z zakresu działalności administracyjnej sądu

•   Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.  (Dz.U.2018  poz. 23 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018 poz.155 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.2017 poz.1257 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.);

 

Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat licząc od daty zakończenia sprawy, w zależności od kategorii sprawy, która jest ustalana na podstawie przepisów: 

•   Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.);

•   Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985.8.55);

 

Pozostałe cele przetwarzania danych

Sąd Rejonowy w Starachowicach, zgodnie z art. 13 i 14 RODO, informuje indywidualnie osoby, których dane są przetwarzane, o celach przetwarzania danych, podstawach prawnych do przetwarzania danych osobowych, okresie przechowywania danych i przysługujących im prawach.  

 

 

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Starachowicach przysługują prawa:

Rodzaj prawa

Podstawa prawna i objaśnienie

Wyjątki

Prawo dostępu do treści swoich danych 

Artykuł 15 (RODO)– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą.  Oznacza to, iż taka osoba może uzyskać informację między innymi o tym czy jej dane są, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób jej dane są przetwarzane.

 

Prawo do sprostowania treści  danych 

Artykuł 16 (RODO)– Prawo do sprostowania danych. Oznacza to, iż osoba, której dane dotyczą, może żądać poprawienia albo uzupełnienia swoich danych w przypadku gdy są błędne, niekompletne lub uległy zmianie.

 

Prawo do usunięcia danych 

Artykuł 17 (RODO) – Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Oznacza to, iż osoba, której dane dotyczą, może w przypadkach określonych w rozporządzeniu, żądać od administratora ich bezzwłocznego usunięcia.

 

Prawo to nie może mieć zastosowania gdy przetwarzania jest niezbędne  do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Artykuł 18 (RODO) – Prawo do ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach ściśle określonych w rozporządzeniu. Po otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania.

 

 

 

Jeżeli doszło do ograniczenia przetwarzania, dane osobowe  można przetwarzać, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych 

Artykuł 20 (RODO) – Prawo do przenoszenia danych, oznacza, iż jeżeli zachodzą przesłanki wymienione w rozporządzeniu, osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać od administratora swoje dane osobowe w formie elektronicznej i przesłać je do innego administratora.

Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo wniesienia sprzeciwu 

Artykuł 21 (RODO) – Prawo do sprzeciwu, oznacza osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) (interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora). W takim przypadku administrator musi natychmiast zaprzestać przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli administrator wykaże  istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  

Artykuł 17 lit. B (RODO). Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta w dowolnym momencie może wycofać udzieloną uprzednio administratorowi zgodę na przetwarzanie jej danych.

Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody  przed jej cofnięciem.

 

5. Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Zakres danych niezbędnych do załatwienia spraw, w których Sąd Rejonowy w Starachowicach, jest organem właściwym, określony jest wprost lub wynika z przepisów prawa. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych może skutkować odmową wszczęcia postępowania lub załatwienia sprawy.

7. Sąd Rejonowy w Starachowicach nie dokonuje profilowania osób, których dane przetwarza, a także nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, którego skutkiem miałoby być podejmowanie decyzji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 

·         Sąd Rejonowy w  Starachowicach dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

·         Administratorem Danych jest Sąd Rejonowy w Starachowicach , ul. Staszica 12, 27-200 Starachowice reprezentowany przez Prezesa Sądu.

·         Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Agata Janiszewska  Skowron, e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

·         Dane osobowe, w tym wizerunek osób przebywających na terenie budynku oraz                                      w bezpośredniej okolicy budynku Sądu objętym monitoringiem wizyjnym będą przetwarzane                   w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Ustawa o ochronie osób i mienia.

·         Zapisy monitoringu przechowywane są do 30 dni i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

·         Posiada Pani/Pan prawo do:

˗    żądania dostępu do swoich danych osobowych sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przy uwzględnieniu możliwości technicznych administratora;

˗    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;

˗    wniesienia skargi do organu nadzorczego.

·           Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

·           Przebywanie w granicach obszaru objętego monitoringiem wiąże się z możliwością  rejestracji wizerunku na powyższych zasadach.

 

 

Postępowania Sądowe - klauzula

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Sąd Rejonowy w Starachowicach  z siedzibą przy ul. Staszica 12, 27-200 Starachowice,
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych,  ul. Staszica 12, 27-200 Starachowice; adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji toczącego się postępowania sądowego.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisy ustawy z 14 grudnia 2018 r o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. Z 2019 r. poz.125)
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Starachowicach z siedzibą przy ul. Staszica 12, 27-200 Starachowice.

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonej skargi lub wniosku na podstawie art. 41a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku.

4.      Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

5.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami.

7.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

Regulamin monitoringu

§ 1 Podstawa prawna

Na podstawie Art. 22.² oraz art. 22.³ Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917) wprowadza się w Sądzie Rejonowym w Starachowicach techniczne środki bezpieczeństwa umożliwiające rejestrację obrazu w budynku.

§ 2 Cel zastosowania monitoringu

Zastosowane formy monitoringu są niezbędne:

1.        do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, osób przebywających na terenie budynku oraz ochrony mienia Pracodawcy,

2.        do zapewnienia ochrony zasobów znajdujących się na terenie Sądu Rejonowego                       w Starachowicach

3.        do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

§ 3 Zakres monitoringu

1.   Monitoring wizyjny polegający na rejestrowaniu obrazu przez zamontowane                              w siedzibie pracodawcy kamery obejmujące pomieszczenia: wejście do Sądu Rejonowego w Starachowicach, korytarze i ciągi komunikacyjne, czytelnia, biuro obsługi interesanta, biuro podawcze,  kasę, teren wokół budynku Sądu przy ulicy Staszica 12 . Korytarze w budynku przy ul. Staszica 12.

2.   Monitoring pomieszczeń: wejście do Sądu Rejonowego w Starachowicach , korytarze     i ciągi komunikacyjne,  czytelnia, biuro obsługi interesanta, biuro podawcze, kasę, teren wokół budynku Sądu przy ulicy Staszica 12  jest prowadzony całodobowo.

§ 4 Zakazy związane z monitoringiem

1.   Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń biurowych, serwerowni, Gabinetów  Prezesa i Dyrektora.

§ 5 Czas przechowywania informacji z monitoringu

1.   Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

2.   W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

3.   Po upływie okresu przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 6 Wewnątrzzakładowa podstawa prawna monitoringu

1.   Regulamin monitoringu wprowadzony jest Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Starachowicach.

2.   Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji pracodawcy. Informacje o ich umiejscowieniu w określonych pomieszczeniach stanowią tajemnicę placówki.

3.   Do przeglądania zarejestrowanego obrazu oraz do kontroli urządzeń rejestrujących obraz mogą zostać jedynie upoważnieni pracownicy/osoby. Osoby wyznaczone otrzymują imienne upoważnienia do czynności związanych z monitoringiem                               i nadzorem nad urządzeniami.

4.   Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o monitoringu na terenie siedziby pracodawcy ze wskazaniem które pomieszczenia są objęte monitoringiem i w jakim czasie w postaci niniejszego Regulaminu, który zobowiązany jest podpisać.  

5.   Wejścia do budynków oraz pomieszczenia objęte monitoringiem są oznakowane tablicami z rysunkiem kamery i napisem "Teren monitorowany" lub "Pomieszczenie monitorowane". Tablica może znajdować się nad drzwiami wejściowymi do określonych pomieszczeń lub przy wejściu głównym do placówki.

§ 7 Prawa osób objętych monitoringiem

1.   Dane zarejestrowane na nośniku podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu ochrony danych osobowych oraz informacji objętych prawem tajemnicy przedsiębiorstwa, i nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom.

2.   Dane zarejestrowane na nośniku, przetwarzane są w celu prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie spraw czy postępowań na podstawie pisemnego wniosku.

3.   Osoby biorące udział w zdarzeniach zarejestrowanych w systemie monitoringu mogą wnioskować do Pracodawcy o zabezpieczenie nagrania w celu przekazania uprawnionym organom.

 

 

 

         

 

 

Zapoznałem/łam się z niniejszym Regulaminem dn……………………….

 

 

                                                                            …………………………...

                                                                                  (podpis pracownika)

 

 

 

 

Należności Sądowe - klauzula

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Sąd Rejonowy w Starachowicach  z siedzibą przy ul. Staszica 12, 27-200 Starachowice,

Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Krakowie

 1. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych,  ul. Staszica 12, 27-200 Starachowice; adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Sądu Rejonowego w Starachowicach odnośnie pobierania należności sądowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.