Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Sposoby wszczynania post.
Sposoby wszczynania postępowań

Postępowanie sądowe nie jest jednorodne, obejmuje szereg różnych jego rodzajów.

Poniżej znajdują się jedynie ogólne informacje.
Postępowanie sądowe wszczynane jest:

1. co do zasady w drodze pisemnej, za pomocą pisma procesowego w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i opiekuńczych, przygotowywanego przez stronę postępowania (powoda, wnioskodawcę itp.);
2. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe w sprawach cywilnych wnosi się pisemnie, ale na urzędowych formularzach, które dostępne są na stronie internetowej www.starachowice.sr.gov.pl - zakładka wzory i formularze
3. w niektórych przypadkach postępowanie sądowe może zostać wszczęte ustnie (zob. art. 466 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 2014 r. poz. 101 ze zm.) dalej: Kodeks postępowania cywilnego, który stanowi, że pracownik lub ubezpieczony działający bez adwokata lub radcy prawnego może zgłosić w sądzie właściwym ustnie do protokołu powództwo oraz treść środków odwoławczych i innych pism procesowych);
4. elektroniczne postępowanie upominawcze (rodzaj postępowania cywilnego) wszczyna się wyłącznie drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie internetowej https://www.e-sad.gov.pl/. Informacje o tym rodzaju postepowania znajdują się na stronie internetowej:www.starachowice.sr.gov.pl - zakładka informacje dodatkowe : e-Sąd;
5. wszczęcie postępowania karnego następuje jedynie na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu;
6. za pomocą pisemnego wniosku o ukaranie, przygotowywanego w sprawie o wykroczenie przez organy ścigania, np. przez Policję.