Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Skargi i wnioski
Skargi i wnioski

 

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Starachowicach
z dnia 13 stycznia 2017 roku 
w sprawie określenia trybu przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Starachowicach


Na podstawie  art. 22 § 1 pkt 3  i art. 41a – 41d ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U.2012. 524) oraz na podstawie § 34 pkt 4  regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316) zarządza się, co następuje:

 

 

 

 

pobierz dokument pdf_ikona

 

§ 1

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu do Sądu. Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ Sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności Sądu podlegającej zaskarżeniu
w toku instancji , organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności Sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia , zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę , z podaniem przyczyny pozostawienia skargi  lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

 

§ 2

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Starachowicach jest Prezes Sądu Rejonowego w Starachowicach. Skarga wniesiona do Przewodniczącego Wydziału lub Kierownika Oddziału podlega niezwłocznemu przekazaniu Prezesowi Sądu. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Starachowicach, organem właściwym do jej  rozpatrzenia jest Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Rejonowego w Starachowicach jest Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach.

§ 3

Skarga zawierająca wniosek o pociągniecie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Kielcach, o czym zawiadamia się skarżącego.

§ 4

Prezes Sądu Rejonowego w Starachowicach przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków dotyczących pracy Sądu w środy w godzinach  10.00 – 12.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny spotkania w Sekretariacie Prezesa Sądu –                                tel. 41 246-13-27
 

§ 5

Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu  przyjmują pracownicy Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Starachowicach: w budynku Sądu Rejonowego                   w Starachowicach,  ul. Staszica 12, od  poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 -15.30.  

§ 6

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Biura Podawczego Sądu Rejonowego                                     w Starachowicach na piśmie na adres: Prezes Sądu Rejonowego
w Starachowicach ul. Staszica 12, 27-200 Starachowice, a także w formie ustnej do protokołu.

§ 7

Skargi i wnioski  dotyczące  działalności sądu  można  również składać za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ( skargi i wnioski składane w ten sposób  powinny zawierać  wskazanie imienia i nazwiska  wnoszącego oraz jego adres do korespondencji).

§ 8

Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu,
a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nie uzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

§ 9

Jeżeli skarga lub wniosek podlega rozpatrzeniu przez różne organy, organ,  do którego je wniesiono, rozpatruje je w zakresie należącym do jego właściwości, a w pozostałej części przekazuje niezwłocznie właściwemu organowi, przesyłając kopię skargi lub wniosku, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

§ 10

Jeżeli skarga lub wniosek wynika z treści przesłanej przez redakcję opublikowanej wiadomości, o wyniku rozpatrzenia skargi lub wniosku zawiadamia się redakcję.

§ 11

Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się Oddziałowi Administracyjnemu Sądu Rejonowego w Starachowicach, który prowadzi wykaz skarg
i wniosków.

§ 12

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2017 roku.