Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Przyjmowanie spraw
Przyjmowanie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw regulują:

 

  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 roku w sprawie trybu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych,
  • Zarządzenie Nr 81 / 03 / DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Pisma wszczynające sprawy sądowe wpływają do Sądu Rejonowego  za pośrednictwem urzędu pocztowego lub poprzez Biuro Podawczege Sądu.

Na każdym piśmie bezpośrednio wpływającym do Biura Podawczego Sądu pracownik zamieszcza adnotację zawierającą nazwę sądu, datę i godzinę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo, wraz z kopertą, w której pismo zostało nadesłane. Na żądanie osoby wnoszącej pismo, pracownik Biura Podawczego przyjmuje je, poświadczając jego przyjęcie na kopii pisma lub w książce doręczeń.

 

Wszelkie pisma i przesyłki sądowe wysyłane są z Sądu Rejonowego przez Biuro Podawcze.

Cała dostarczona korespondencja jest rejestrowana we właściwych urządzeniach ewidencyjnych, sortowana i przekazywana dalej do właściwych komórek organizacyjnych (prezesa sądu, oddziałów oraz wydziałów).

 

Pisma wszczynające sprawy merytoryczne (pozwy), dla których załatwienia został powołany sąd, po przekazaniu do właściwych wydziałów, Kierownik Wydziału przedstawia Przewodniczącemu Wydziału. Przewodniczący Wydziału dekretuje pisma, określając tryb ich załatwienia, przekazuje następnie wraz z przydziałem do sędziego i odpowiedniego referenta.

 

Sprawa toczy się w postępowaniu sądowym, zgodnie z wymogami prawa formalnego właściwego dla rodzaju sprawy, aż do ostatecznego załatwienia Za ostateczne rozwiązanie sprawy sądowej przyjmuje się prawomocny wyrok lub inne prawomocne postanowienie kończące sprawę.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza Sądu znajduje się na serwerze EPUAP: elektroniczna skrzynka podawcza Sądu Rejonowego w Starachowicach