Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oplaty sądowe arrow Wysokość opłat sądowych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
Wysokość opłat sądowych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

 

Wydział Rodzinny i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Starachowicach

 

1. Zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa

200 zł

2. O rozwiązanie przysposobienia

200 zł

3. Unieważnienie uznania dziecka

200 zł

4. O ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

200 zł

5. O obniżenie alimentów o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

5% wartości przedmiotu sporu
-nie mniej niż 30 zł

6. O przysposobienie

nie pobiera się opłat sądowych

7. O zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego

100 zł

8. Zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej

100 zł

9. Zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

100 zł

10. Zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa

100 zł

11. Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym małżonków

40 zł

12. Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny

40 zł

13. Pozbawienie jednego z małżonków samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym

40 zł

14. Nakazanie wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń do rąk drugiego małżonka

40 zł

15. Wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny

40 zł

16. Przyznanie władzy rodzicielskiej

40 zł

17. Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej

40 zł

18. Ograniczenie władzy rodzicielskiej

40 zł

19. Zawieszenie władzy rodzicielskiej

40 zł

20. Pozbawienie władzy rodzicielskiej

40 zł

21. Przywrócenie władzy rodzicielskiej

40 zł

22. Zakazanie osobistej styczności z dzieckiem

40 zł

23. Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

40 zł

24. Zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

40 zł

25. Regulowanie kontaktów z małoletnim

40 zł

26. Ustanowienie opieki nad małoletnim

40 zł

27. Ustanowienie opieki nad osoba dorosłą

40 zł

28. Ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

40 zł

29. Ustanowienie kuratora dla małoletniego

40 zł

30. Skarga na czynności komornika

100 zł

 

W postępowaniu w sprawach nieletnich regulowanym przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jedn . tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 11 póz. 109 ze zmianami)

 

Sąd obciąża rodziców nieletniego lub inne osoby zobowiązane do jego alimentacji albo nieletniego kosztami postępowania (z wyłączeniem kosztów postępowania mediacyjnego) w formie należności zryczałtowanej, zwrotu wydatków i opłat kancelaryjnych. Nie pobiera się opłat sądowych od:
- wniosku,
- zażalenia,
- apelacji.
Nieletniego w w postępowaniu w sprawach nieletnich

 

 

/BRAK OPŁAT SĄDOWYCH LUB BRAK OBOWIĄZKU UISZCZANIA KOSZTÓW SĄDOWYCH/

 

1. Ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa i roszczenia z tym związane

Strona dochodząca tych roszczeń nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych

2. Alimenty oraz podwyższenie alimentów

Strona dochodząca tych roszczeń nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych

3. O obniżenie alimentów

Strona dochodząca tych roszczeń nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych

4. Ustawa z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz U Nr 111 póz.545 ze zmianami)

Postępowanie wolne od kosztów sądowych

5. Z ustawy z dnia 26.10.1995r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138 póz 682 ze zmianami)

Postępowanie wolne od kosztów sądowych

6. Przyjęcie oświadczenia uznaniu dziecka,
-o nadanie dziecku nazwiska,
- o przysposobienie dziecka,
- o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką

 

Bez opłat

 

/ZAŻALENIE,APELACJA,SKARGA KASACYJNA,
SKARGI O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI
Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA/

 

1. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie:
- oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza,
- skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny,
- przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia,
- wynagrodzenia i zwrotu  kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza kuratora;

należności świadka

40 zł

- apelacja
- zażalenie
-skarga kasacyjna,
-skarga o wznowienie posterowania

-skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

40zł

w sprawie, której posterowanie
nieprocesowe zostało wszyte z urzędu (przy opłacie sadowej)

2. Sprzeciw od wyroku zaocznego

Połowa opłaty

 

/OPŁATY STOSUNKOWE/

 

w innych sprawach o prawa majątkowe: 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000zł

 

/OPŁATA KANCELARYJNA/

Za każdą stronę:
- poświadczonego odpisu, wypisu, lub wyciągu,
- Odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności,
- Odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności
- Zaświadczenia

6zł

- Jeżeli dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele

pobiera się opłatę w wysokości podwójnej