Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oplaty sądowe arrow Wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych.
Wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych.Wydział Cywilny

w Sądzie Rejonowym w Starachowicach


/PROCES/

 

1. Naruszenie posiadania

200 zł

2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

200 zł

3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

200 zł

 

 /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/

 

Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy

1. Do 2 000 zł

30 zł

2. Ponad 2 000 zł do 5 000 zł

100 zł

3. Ponad 5 000 zł do 7 500 zł

250 zł

4. Ponad 7 500 zł

300 zł

 

/POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

 

1. Pozew w postępowaniu nakazowym

1/4 część opłaty
Nie mniej niż 30zł

2. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

3/4 cześć opłaty
Nie mniej niż 30zł

3. Pozew w postepowaniu upominawczym

cała opłata

 

 

/POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE

z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym/

 

1. Pozew w postępowaniu nakazowym lub upominawczym

1/4 część opłaty
Nie mniej niż 30zł

2. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

3/4 cześć opłaty
Nie mniej niż 30zł

3. Pozew w postepowaniu upominawczym

cała opłata stosunkowo

nie mniej niż 30zł

 

/POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE/

 

1. Sprawy z zakresu Prawa Rodzinnego/ OPŁATY STAŁE

- wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

1000 zł

- wniosek wraz ze zgodnym projektem podziału tego majątku

300 zł

 

/SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RZECZOWEGO/OPŁATY STAŁE/

 

1. Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej

200 zł

2. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

200 zł

3. Wniosek o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie

200 zł

4. Wniosek o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólne

100 zł

5. Wniosek o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania

100 zł

6. Rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej

100 zł

7. Wniosek o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie

2000 zł

8. Wniosek w sprawie o zniesienie współwłasności

1000 zł

9. Wniosek wraz ze zgodnym projektem zniesienia współwłasności

300 zł

 

/SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO/OPŁATY STAŁE/

 

1. Wniosek o:
- stwierdzenie nabycia spadku;
- zabezpieczenie spadku;
- sporządzenie spisu inwentarza;
- odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

50 zł

 - wysokosć opłaty za wpis dokonany w rejestrze Spadkowym

 5 zł

Jeżeli powyższe wnioski, są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.

 

2. W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku
- apelacja,
- skarga kasacyjna,
- i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,

100 zł

- wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu,
- wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu.

100 zł

3. Wniosek o dział spadku

500 zł

4. Zgodny projekt działu spadku

300 zł

5. Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności

1000 zł

6. Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności

600 zł

7. Wniosek o przesłuchanie świadka testamentu ustnego

Nie pobiera się opłat

8. O otwarcie i ogłoszenie testamentu

Nie pobiera się opłat

9. O zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu

Nie pobiera się opłat

 

 

 

/OPŁATY W SPRAWACH W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM/

 

Wniosek o /opłata stała/:

- złożenie przedmiotu świadczeń do depozytu sądowego

100 zł

- wydanie z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia

100 zł

 

 

/ZAŻALENIA, APELACJA, SKARGA KASACYJNA,
SKARGI O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI
Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA/

 

w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe
zostało wszczęte z urzędu;

Opłata stała 40 zł

 

 

/OPŁATY STAŁE W POSTĘPOWANIU ZABEZPIECZAJĄCYM/

 

1. Wniosek o:

 

- udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie

40 zł

- zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego

40 zł

2. Wniosek o:

 

- udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie

100 zł

- zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego

100 zł

 

/OPŁATY STAŁE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM/

 

1. Wniosek o:

 

- wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu

40 zł

- ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela

40 zł

- przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać

40 zł

- ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego

40 zł

- nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku

40 zł

2. Wniosku o:

 

- nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty

50 zł

- nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

50 zł

- nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu

50 zł

- nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność  bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki

50 zł

- nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność  bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki

50 zł

- umorzenie książeczki oszczędnościowej z związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono

50 zł

3. Zarzuty na odpis i oszacowanie nieruchomości

100 zł

4. Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów

100 zł

5. Wniosek o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania

100 zł

6. Wniosek o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności.

100 zł

7. Wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika

100 zł

8. Zatwierdzenie  planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień

100 zł

9. Wiosek o:

 

- wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

1000zł

- wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

1000zł

 

 

/INNE OPŁATY/

 

1. Wniosek o przeprowadzenie posterowania pojednawczego

40 zł

2. Wniosek o zabezpieczenie dowodu

40 zł

3. Wniosek o wydanie postanowienia co do wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem polubownym

300 zł

4. Skarga na czynność komornika

100 zł

 

 

/ZAŻALENIA, APELACJA, SKARGA KASACYJNA,
SKARGI O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI
Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA/

 

1. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie:
- oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza;
- skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
- przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
- wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
- należności świadka

Opłata stała 40 zł

2. Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej

Opłata stała 100 zł

3. - zażalenie,
- interwencja uboczna,
- apelacja,
- skarga kasacyjna,
- skarga o wznowienie postępowania,
- skarga o stwierdzenie niegodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
- interwencja główna  

Opłata taka sama jak opłata od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie

1/5 części opłaty

4. Sprzeciw od wyroku zaocznego

Połowa opłaty

 

 

/OPŁATY STOSUNKOWE/

 

W innych sprawach o prawa majątkowe 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł

 

/OPŁATA PODSTAWOWA/

 

W sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej oraz od pism podlegających opłacie, a wnoszonych przez stronę zwolnioną od kosztów sądowych przez sąd

30zł

 

/OPŁATA KANCELARYJNA/

1. Za każdą rozpoczętą stronę
- poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
- Odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności
- Odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności
- Zaświadczenia

6 zł

- dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele

pobiera się opłatę 
w wysokości podwójnej

- od wniosku o wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy,
za każdą rozpoczętą stronicę danego dokumentu

1 zł