Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Portal orzeczeń
Portal orzeczeń
Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Starachowicach z dnia 4.02.2019

Z A R Z Ą D Z E N I E 

Prezesa Sądu Rejonowego w Starachowicach

z dnia 4 lutego 2019  r.

 

w sprawie funkcjonowania Internetowego Portalu Orzeczeń                                                     
Sądu Rejonowego w Starachowicach

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. 2019,   poz. 52  ze zm.)  w związku z  § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ( Dz. U. zarządza się, co następuje:

§ 1

1.      W Sądzie Rejonowym w Starachowicach funkcjonuje Internetowy Portal Orzeczeń.

2.       Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Starachowicach, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:

1)      spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;

2)      postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym                              w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;

3)      ochrony dóbr osobistych; 

4)      ubezwłasnowolnienia;

5)      postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 j.t.);

6)      sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;

7)      postępowania w sprawach nieletnich;

8)      postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone  w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2018, poz. 1600  ze zm.) – zwanej dalej „Kodeksem karnym”;

9)      przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 148, 155, 156, 157, 158 – 160, 162 Kodeksu karnego;

10)  przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;

11)  przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;

12)  przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

13)  przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego                            w art. 209 Kodeksu karnego; 

14)  spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku,                    gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;

15)  przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;

16)  postępowania wykonawczego w sprawach karnych;

17)  lustracji;

18)  zastosowania prawa łaski;

19)  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);

20)  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu               w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2018r. , poz. 1030 ze zm.);

21)  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. 2018, poz. 1878 ze zm.);

22)  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 2017,  poz. 1000 ze zm.);

23)   postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 917);

24)  spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;

25)   spraw dotyczących rozpoznawania wniosków i zażaleń w postępowaniu przygotowawczym;

26)  orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.

 

3.      Sędzia sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału może podjąć decyzję o publikacji              w Portalu Orzeczeń orzeczenia, które spełnia przesłanki wyłączenia publikacji ujęte                            w ust. 2, w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany                   w sprawie doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.

4.      Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane
w Sądzie Rejonowym w Starachowicach nie spełniające przesłanki wyłączenia określonej          w ust. 2 pkt 1 , których publikacja byłaby sprzeczna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku ( Dz. U. 2018 , poz. 1000 z późn. zm. ) oraz  z ustawą o dostępie do informacji publicznej  z dnia  6 września 2001 roku ( Dz. U. 2018, poz. 1330     z późn. zm. ), a w szczególności gdy publikacja orzeczenia pozwoliłaby na ujawnienie danych co do pochodzenia  rasowego, lub etnicznego, poglądów politycznych i przekonań religijnych lub filozoficznych , przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym. Sędzia Sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału zamieszcza informację o wyłączeniu publikacji orzeczenia na Karcie Kwalifikacyjnej Orzeczenia  stanowiących Załącznik Nr 1  do Zarządzenia.

5.      Proces publikacji składa się z następujących etapów:

1)    importu orzeczeń z systemu SAWA;

2)      automatycznej anonimizacji;

3)      weryfikacji poprawności automatycznej anonimizacji;

4)      uzupełniania pól: hasło tematyczne i podstawa prawna;

5)      zatwierdzania publikacji orzeczenia.

6.      Opublikowane orzeczenie dostępne jest w Portalu Orzeczeń pod adresem: www.orzeczenia.ms.gov.pl.

 

§ 2

a.       Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Orzeczeń Prezes Sądu Rejonowego w Starachowicach, na wniosek Kierowników  sekretariatów Wydziałów  Sądu Rejonowego w Starachowicach wyznacza w każdym Wydziale dwie osoby odpowiedzialne za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń, weryfikację wyników automatycznej anonimizacji, wprowadzanie haseł tematycznych, podstawy prawnej orzeczenia, a także bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z  publikacją orzeczeń.

b.      Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń należy:

1)      sprawdzenie wyników automatycznej anonimizacji;

2)      wprowadzenie hasła tematycznego i podstawy prawnej orzeczenia;

3)      przedstawienie orzeczenia do publikacji Kierownikowi Sekretariatu;

4)      niezwłoczne zgłaszanie Zespołowi, o którym mowa w § 5 Zarządzenia, potrzeby  aktualizacji listy haseł tematycznych, drogą elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ;

5)      prowadzenie zbioru Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń, o którym mowa w § 5 Zarządzenia.

§ 3

1.      Sędzia sprawozdawca, a jeżeli nie jest to możliwe Przewodniczący Wydziału wypełnia Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia według wzoru określonego w Załączniku Nr 1                             do Zarządzenia.

2.      Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia sędzia sprawozdawca pozostawia w aktach sprawy  po uprawomocnieniu się orzeczenia w Sądzie Rejonowym w Starachowicach.

3.      Karty Kwalifikacyjne Orzeczeń tworzą zbiór tych kart, który jest przechowywany                               w poszczególnych Sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Starachowicach.

4.      Aktualna lista haseł tematycznych jest publikowana na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych przez Informatyka Sądu Rejonowego w Starachowicach na wniosek Zespołu, o którym mowa w § 6 Zarządzenia.

§ 4

 

1.      Kierownicy Sekretariatów Wydziałów Sądu Rejonowego w Starachowicach dokonują ostatecznej weryfikacji zaanonimizowanego orzeczenia z uzasadnieniem.

2.      Publikacja następuje po zatwierdzeniu procesu anonimizacji przez Kierownika Sekretariatu
Wydziału.

3.      Proces anonimizacji przeprowadza się zgodnie z Regułami anonimizacji stanowiącymi Załącznik Nr 2 do zarządzenia

 

§ 5

1.      Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń pod względem merytorycznym
i informatycznym nadzór sprawuje Zespół, w składzie:

1)        Prezes Sądu Rejonowego w Starachowicach SSR  Marcin Kotulski

2)        Wiceprezes Sądu Rejonowego w Starachowicach SSR Dorota Kornaś - Czebieniak

3)        Pan Mariusz Bobkiewicz – informatyk Sądu Rejonowego w Starachowicach

§ 6

Prezes Sądu Rejonowego w Starachowicach zobowiązuje Kierowników sekretariatów do przekazywania kwartalnych informacji o skali publikacji orzeczeń w zakresie Sądu Rejonowego w Starachowicach, począwszy od pierwszego kwartału 2019 roku.

§ 7

Traci moc zarządzenie Nr 4/2015 z 15 maja 2015 roku w sprawie  utworzenia Internetowego portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego.

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

  

 

 
Portal orzeczeń

Zarządzenie w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń w Sądzie Rejonowym w Starachowicach

 

 

Plik do pobrania

 

 

Opublikowane orzeczenie dostępne jest w Portalu Orzeczeń pod adresem:

 

www.orzeczenia.ms.gov.pl

 

www.orzeczenia.starachowice.sr.gov.pl